Ладен наслов со една позиција
Насочување на студено со повеќе станици
Работа на струг
Топло фалсификување обработка
Рачно тркалање на конец
Обработка на дупчење
Обработка на свиткување
Автоматско тркалање на конец